+2 = 5 

ㄉㄞˊtâi

  1. 公開活動表演建築ㆠㄨˋㄉㄞˊbú‑tâi

  2. ㄍㄧㆩ˪ㄉㄞˊkiànn‑tâi安裝

  3. 發送電視廣播信號機構ㄉㄧㄢ˫ㄒㄧ˫tiān‑sīㄉㄞˊtâi

  1. 計算機器車輛電子設備單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄉㄞˊtâiㄉㄧㄢ˫ㄒㄧ˫tiān‑sīㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄉㄞˊtâiㄑㄧㄚtshia