+3 = 6 

ㄏㄚㆷ̇ha̍h

  1. 𪜶ㄧㄣInㄋㆭ˫nn̄gˊㄍㄜ˪ㄒㄧㄥ˪kò‑sìng˫ㄏㄚㆷ̇ha̍h個性

  2. ˊˋÊ‑áㆠㄜˊbôㄏㄚㆷ̇ha̍hㄎㄚkhaㄐㄧTsitㄋㄧㄚˋniáㄙㆩsannㄏㄚㆷ̇ha̍hㄌㄧˋlí穿ㄑㄧㄥ˫tshīng適合穿

  3. 協調ㄐㄧTsitㄋㆭ˫nn̄gㄒㄧsikㆠㄜˊbôㄏㄚㆷ̇ha̍h調

  4. 中意ㄐㄧTsitˊㄌㆤˋㆠㄨㆵ̇lé‑bu̍t˫ㄏㄚㆷ̇ha̍hiˊ˪禮物中意

+3 = 6 

ㄏㄚㆴ̇ha̍p

  1. ㄍㄨㄚ˪kuàㄍㄚ˫kāㄏㄚㆴ̇ㄎㄧˋㄌㄞˊha̍p‑‑khí‑lâi起來

  2. ㄏㄚㆴ̇ha̍pㄍㆤ˪kè

  3. 相符違背ㄏㄚㆴ̇ㄌㄧˋha̍p‑lí

  1. 共同ㄏㄚㆴ̇ㄧㆦha̍p‑iok

+3 = 6 

ㄍㄚkap

  1. 計算容積單位