+3 = 6 

˪ànn

  1. ˪ㄧㄜànn‑io˪ㄌㄜㆷ̇ㄎㄧ˪ànn‑‑lo̍h‑khì

+3 = 6 

ㄏㄧㆩ˪hiànn

  1. ㄎㄚKhahㄏㄧㆩ˪ㄌㆤhiànn‑‑leh

+3 = 6 

ㄏㄧㆲ˪hiòng

  1. 面對ㄏㄧㆲ˪hiòngㄅㄚpakㄏㄧㆲ˪ㄒㄧㄢ˫hiòng‑siān

  1. ㄅㄚpakㄏㄧㆲ˪hiòngㄐㄧtsitㄏㄧㆲ˪hiòng方向

+3 = 6 

˪ǹg

  1. 面對˪ǹgㄉㄤtang

  2. 期望ㄍㄧㄣKinㄋㄧˊnîㄒㄧㄨㄒㄧㄥˊsiu‑sîngㆠㄞˋbáiㄐㄧˋㄏㄜˋtsí‑hó˪ǹg˫ㄉㄤāu‑tang今年收成期待明年