+4 = 7 

ㄍㄜ˪kò

  1. 提出法律Iㄒㄧ˪ㄍㆤ˪sì‑kèㄅㆤㆷ̇oo‑pe̍hㄍㆲˋㆣㄨㄚˋkóng‑guáㆣㄨㄚˋguáㆠㆤbehㄍㄜ˪kò‑iㄒㄧㄜㄍㄜ˪sio‑kò官司

  2. ㆠㄧㆵ̇ㄍㄜ˪bi̍t‑kòㄍㄜ˪ㄏㄨㄚkò‑huat

  3. 請求ㄍㄜ˪ㄅㆥ˫kò‑pēnnㄍㄜ˪ㄌㄜˋㄏㄨㄢˊㄏㄧㆲkò‑ló‑huân‑hiong

  4. 主動ㄅㄜ˪ㄍㄜ˪pò‑kòㄙㄨㄢㄍㄜ˪suan‑kò