+5 = 8 

ㄏㆦhoo

  1. 發出ㄏㆦㄧㆬhoo‑imㄏㆦㄎㄧhoo‑khip

  2. 口頭約定ㄧㆲ˫Iōngㄏㆦˊhoo‑‑êㆠㄜˊbôㄗㄨㄣˋㄙㆭ˪tsún‑sǹg口頭算數ㄐㄧㄠ˪ㄏㆦㄐㄧㄠ˪ㄍㄧㆩˊtsiàu‑hoo‑tsiàu‑kiânn

  3. Iㄐㄧㆩˊtsiânn𠢕ㆣㄠˊgâuㄏㆦhooㄍㆤ˪ㄐㆪˊkè‑tsînn

+5 = 8 

ㄎㆦkhoo

  1. 出聲使自己集中ㄎㆦkhooㄨㄚˋㄌㄞˊuá‑‑lâi過來

  2. 手指進口出聲ㄎㆦㄒㄧˋkhoo‑si‑á

  3. 發出特別聲音呼叫動物ㄎㆦkhooㄍㄠˋˋkáu‑á發出ㄎㆦkhooㄍㆤke發出聲音呼叫

  4. ˫ㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㄐㄧㄚtsiahㄎㆦㆣㄨㄚˋkhoo‑‑guá