+6 = 9 

ㄌㆤ‑‑leh

  1. 加強語氣ㄐㄧㆵ̇Tsi̍tㄉㆭ˫tn̄gㄘㄚtshaㄍㄠˋkáuㄑㄧㄜtshiohㄘㄚtshaㄏㆭ˫ㄌㆤhn̄g‑‑leh

+6 = 9 

ㄉㆤteh

  1. 表示動詞Iㄉㆤtehㄊㄚㆶ̇ㄘㆤtha̍k‑tsheh

佇咧
  1. 表示Iㄉㄨˋㄉㆤtú‑tehㄐㄧㄚㆷ̇ㄅㆭ˫tsia̍h‑pn̄g

佇咧