+6 = 9 

ㄌㄢˋlán

  1. 們。第一代名詞包括聽話包括聽話ㄌㄢˋLánㄌㆲˋlóngㄌㄞˊlâiㄊㄚㆶ̇ㄘㆤtha̍k‑tsheh讀書

  2. 第一所有ㄌㄢˋLánㄌㄠ˫ㄙㄨlāu‑su˫ㄌㄞˊㆠㄜˊlâi‑‑bô?老師

  3. 您、您們。ㄑㄧㆩˋㄇㆭ˫Tshiánn‑mn̄gㄌㄢˋlánㄍㄨㄧ˪ㄙㆥ˪kuì‑sènn?請問ㄑㄧㆩˋㄇㆭ˫Tshiánn‑mn̄gㄌㄢˋlánㄌㆲˋㄗㆲˋlóng‑tsóng˫ㆣㄨㄚ˫ㄗㆤ˫guā‑tsēㄌㄤˊlâng?請問您們總共多少

我們