ㄌㄧㆰ˫ㄍㄨㄚliām‑kua

  1. 唸謠平仄演唱歌謠傳統月琴伴奏南管琵琶伴唱ㄍㆲA‑kongㄋㄚˋnáeㆢㄧ˫ㄏㄧㄢˊjī‑hiânㄋㄚˋnáㄌㄧㆰ˫ㄍㄨㄚliām‑kuaㄐㄧㆦtsiokㄏㄜˋㄊㄧㆩˊhó‑thiann‑‑ê一邊一邊唱歌好聽

唸謠唸歌