+8 = 11 

ㄌㄚ‑‑lah

  1. 表示完成(--ah)​加強語氣Iˋㄍㄧㄥí‑kingㄌㄞˊㄌㄚlâi‑‑ah‑‑lah已經ㄏㄜˋㄌㄚhó‑‑ah‑‑lah

  2. ㄏㄜˋㄌㄚHó‑‑lah!ㄇㄞ˪Màiㄘㄚˋㄌㄚtshá‑‑lah!ㄐㄧㄚㄍㄜㄍㆲˋㄌㄚtsiah‑koh‑kóng‑‑lahㆠㄜˊ˪ㄌㄚbô‑ài‑‑lah