+9 = 12 

ㄏㄢˋhán

  1. 流傳不明ㆠㄜˊBôㄧㆩˋㄐㄧㄚiánn‑tsiahˊㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㄧㄚ˫iāㄉㄧ˫tīㆠㄤ˫ㄌㆦ˫ㄉㄧㄥˋbāng‑lōo‑tíngㄉㆤtehㄏㄢˋhán烏有網路ㄒㄧㄜㄊㄢ˪ㄒㄧㄜㄏㄢˋsio‑thàn‑sio‑hán流行

+9 = 12 

ㄏㄧㆰ˪hiàm

  1. Iㄉㄧ˫tīㄌㄞ˫ㄉㆤˋlāi‑téㄌㄧˋlíㄍㄚ˫kāiㄏㄧㆰ˪ㄐㄧㆵ̇˫hiàm‑‑tsi̍t‑ē

  2. 出聲ㄌㄧˋLíㄎㄧ˪khìㄍㄚ˫kāㄏㄧhitㄐㄧㄚtsiahˋah‑áㄏㄧㆰ˪hiàmㄏㆦ˫hōoiㄗㄠˋtsáu

  3. 召喚ㄏㄧㆰ˪hiàmㄍㄧㄥˋㄘㄚkíng‑tshatㄌㄞˊlâi警察ㄏㄧㆰ˪hiàmㄑㄧㄚtshia過來

  4. 叫做ㄌㄧˋLíㄏㄧㆰ˪hiàmㄒㄧㆩˋsiánnㄇㄧㄚˊmiâ?什麼名字

  5. 開口招呼ㄅㆤA‑pehㄌㄞˊlâiㄌㄧˋlí˫ㄏㄧㆰ˪ㆠㄜˊhiàm‑‑bô?開口