+3 = 6 

ㄏㄨㆤˊhuê
hêㄏㆤˊ

  1. ㄏㄨㆤˊㄊㄠˊhuê‑thâu

  2. ㄏㄨㆤˊㄍㆦhuê‑kok

  3. 回應ㄏㄨㆤˊㄑㄧㄨˋhuê‑tshiú

  4. 改變ㄏㄨㆤˊㄒㄧㆬㄗㄨㄢˋ˪huê‑sim‑tsuán‑ì

  5. 答覆ㄏㄨㆤˊㄆㄨㆤhuê‑phue

  6. 謝絕ㄐㄧTsitㄍㄧㆩ˫kiānnㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㆣㄨㄚˋguáㄍㄚ˫kāiㄏㄨㆤˊㄉㄧㄠ˫huê‑tiāu‑‑ah已經謝絕

  1. 計算行為動作時間小說段落單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄏㄨㆤˊhuê