ㄍㆦ˪ㄉㄧㄥ˫kòo‑tīng

  1. 固定確定ㄐㄧTsitㄉㄧㄠˊtiâuㄙㄨㆩ˪suànnㄌㄧˋlí˪àiㄍㄚ˫kāiㄍㆦ˪ㄉㄧㄥ˫kòo‑tīngㄏㆦ˫hōoiㄏㄜˋhó固定

  1. 穩定不變Iㄉㄚㆶ̇ta̍kㄍㄤkangㄍㆦ˪ㄉㄧㄥ˫kòo‑tīngㄍㄧㆩˊㄌㆦ˫kiânn‑lōoㄒㄧㆲ˫siōngㄅㄢpan固定走路上班