ㄊㆦˋㄉㄧ˫ㄍㆲThóo‑tī‑kong

  1. 民間信仰守護地方叫做」。ㄒㄧㄥㄌㄧˋㄌㄤˊSing‑lí‑lângㄘㆤㆢㄧ˫tshe‑jīㄗㄚㆴ̇ㄌㄚㆶ̇tsa̍p‑la̍kㄌㆲˋlóng˫ㄅㄞ˪pàiㄊㆦˋㄉㄧ˫ㄍㆲThóo‑tī‑kong土地公