ㄉㆤ˫ㄏㆭtē‑hngtuē‑hngㄉㄨㆤ˫ㄏㆭ 

  1. 區域地區ㄉㆤ˫ㄏㆭTē‑hngˊㄊㄠˊㄌㄤˊthâu‑lângㄌㆲˋlóngㄐㄧㄣtsinㆢㄧㄣ˫ㄐㄧㄣjīn‑tsinㄉㆤtehㄗㄜ˪tsòㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsì地方領導認真

  2. 國家中央政府ㄉㆤ˫ㄏㆭtē‑hngㄐㄧㄥ˪ㄏㄨˋtsìng‑hú