+4 = 7 

ㄗㆤ˫tsē

  1. 彎曲在座ㄑㄧㆩˋTshiánnㄗㆤ˫tsē!

  2. 交通工具汽車ㄗㆤ˫tsēㄑㄧㄚtshia

  3. 承擔接受ㄗㆤ˫ㄗㄨㆤ˫tsē‑tsuē

  1. 建築方向ㄗㆤ˫tsēㄅㄚpak˪ǹgㄌㆰˊlâm

+4 = 7 

ㄘㆤ˫tshē

  1. 別人ㄘㆤ˫tshē˫ㄉㄧㄜㆷ̇m̄‑tio̍hㄘㆤ˫tshēㄅㄨㄒㄧ˫put‑sī

  2. 賠償Iㄆㄚㄆㄨㄚ˪phah‑phuàㄅㄚㆵ̇ㄌㄤˊpa̍t‑lângˊㄏㄨㄧˊˋhuî‑á˪àiㄧㄥ˫īngㄐㆪˊtsînnㄘㆤ˫tshē別人必須

道歉