+11 = 13 

ㆠㄤ˫bāng

  1. 經歷事物ㆠㄧㄣˊㆠㄤ˫bîn‑bāngㄆㆮˋpháinnㆠㄤ˫bāng惡夢

  1. 夢見ㄗㄚ˪Tsa‑àmㆣㄨㄚˋguáㆠㄤ˫ㄉㄧㄜㆷ̇bāng‑tio̍hㄉㄧㆲ˪tiòngㄉㄨㄚ˫tuāㄐㄧㆲˋtsióng夢見大獎

+11 = 13 

ㆠㆲ˫bōng

  1. 經歷事物ㄎㆲㄙㄨㆠㆲ˫ㄒㄧㆲˋkhong‑su‑bōng‑sióng