ㄉㄨㄚ˫ㄎㆦtuā‑khoo

  1. 形容人體Iㄒㄧㆫsiunnㄉㄨㄚ˫ㄎㆦtuā‑khoo‑‑ah

  2. 圓形物體ㄏㄧHitㄎㆦkhooㄘㄚˊtshâㄐㄧㄣtsinㄉㄨㄚ˫ㄎㆦtuā‑khoo

  1. (bān)​大箍」。ㄐㄧㆵ̇Tsi̍tㄎㆦkhooㄒㄧ˫sīㄉㄨㄚ˫ㄎㆦtuā‑khooㄧㄚㆷ̇ia̍hㄙㆤ˪ㄎㆦsè‑khoo?