ㄉㄨㄚ˫ㄒㄧㆩtuā‑siann

  1. 聲音響亮ㄌㄧˋLíㄍㆲˋㄨㆤ˫kóng‑uē˫ㄏㄜˋm̄‑hóㄏㄧㄚhiahㄉㄨㄚ˫ㄒㄧㆩtuā‑siann講話大聲

細聲
  1. 理論咆哮。Iㄗㄠˋㄎㄧ˪tsáu‑khìㄍㄚ˫kā𪜶ㄧㄣinㄊㄠˊㄍㆤthâu‑keㄉㄨㄚ˫ㄒㄧㆩtuā‑siann理論

細聲