+1 = 4 

ㄏㄨhu

  1. 男子稱呼ㄉㄞ˫ㄉㄧㆲ˫ㄏㄨtāi‑tiōng‑hu志氣勇敢男子

  2. 女子男子ㄏㄨhuㄑㄧㆲ˪tshiòngㄏㄨ˫hūㄙㄨㄧˊsuî比喻夫妻和睦

  3. 從事勞動工作ㄑㄧㄚtshiaㄏㄨhu

  4. 一般ㄑㄧㄢTshianㄏㄨhuㄙㆦˋsóoㄐㄧˋtsíㆠㄢ˫bānㄏㄨhuㆠㆦㆶ̇bo̍kㄉㄧㆶ̇ti̍k