ㄏㄨㆢㄧㄣˊhu‑jînhu‑lînㄏㄨ ㄌㄧㄣˊ

  1. 古代用來現今𪜶ㄧㄣInㆠㆦˋbóoㄉㄧㆩ˫ㄉㄧㆩ˫tiānn‑tiānnㄎㄧ˪khìㄍㄚkahㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄍㄨㄚˋkuáㄍㄨㆩㄏㄨㆢㄧㄣˊkuann‑hu‑jînㄍㄠㄗㆤ˪kau‑tsèㄧㄥ˪ㄒㄧㄨˊìng‑siû常常官員交際應酬

  2. 他人ㄐㄧㄣTsinㄍㄨˋkúㆠㄜˊbôㄍㆪ˪ㆠㄧㄣ˫kìnn‑bīn‑‑ahㄍㄜKoㄏㄨㆢㄧㄣˊhu‑jînㄗㄨㆤ˪ㄍㄧㄣ˫tsuè‑kīnㄏㄜˋㆠㄜˊhó‑‑bô?太太最近嗎?