+10 = 13 

ㄇㄚˋmá

  1. ㄇㄚˋa‑máㄌㄞ˫ㄇㄚˋlāi‑má

  2. 民間信仰女神ㄑㄧㄋㄧㄨˊㄇㄚˋTshit‑niû‑má七星娘娘ㄍㄨㄢㄧㆬㄇㄚˋKuan‑im‑má觀音娘娘

  3. 專門技能女人ㄒㄧㄢㄒㆪㄇㄚˋsian‑sinn‑má醫生