+4 = 7 

ㄏㄠ˪hàu

  1. 孝敬順從ㄅㄨㄏㄠ˪put‑hàuㄧㄨˋㄏㄠ˪iú‑hàu

  2. 準備祭拜祇。ㄏㄠ˪hàuㄍㆲㄇㄚˋkong‑má祭拜祖先

  3. 吃。粗俗用法ㄊㆤㆷ̇the̍hㄎㄧ˪khìㄏㄠ˪hàu