+13 = 16 

ㄏㄚㆶ̇ha̍k

  1. 學習地方ㄉㄧㆲㄏㄚㆶ̇tiong‑ha̍kㄉㄞ˫ㄏㄚㆶ̇tāi‑ha̍k

  2. 學科ㄍㄧㄥㄗㆤ˪king‑tsèㄏㄚㆶ̇ha̍kㄒㄧㄚ˫ㄏㄨㆤ˫siā‑huēㄏㄚㆶ̇ha̍k

+13 = 16 

ㆷ̇o̍h

  1. 學習ㆷ̇o̍hㄗㄨˋㄐㄧㄚㆷ̇tsú‑tsia̍hㆷ̇o̍hㄑㄧㄚtshiahㄆㆲ˪ㄙㆤphòng‑se

  2. 模仿ㄌㄧˋLíㄇㄞ˪màiㄍㄜkohㆷ̇o̍hiㄍㆲˋㄨㆤ˫kóng‑uē‑‑ah

  1. 學習地方ㆷ̇ˋo̍h‑á學校ㄉㄧㆲㆷ̇tiong‑o̍hㄉㄨㄚ˫ㆷ̇tuā‑o̍h