ㄏㄨㄣ˫an‑hūn

  1. 超越ㄌㄧˋLíㄗㄜ˪tsòㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㄉㄧㄜㆷ̇tio̍hㄎㄚkhahㄏㄨㄣ˫ㄌㆤan‑hūn‑‑lehㄇㄞ˪màiㄒㄧㆫ˫siūnnㄏㄧㄚhiaˊ˫ˊū‑‑êㆠㄜˊˊbô‑‑ê