+7 = 10 

ㄏㄞ˫hāi

  1. 故意使別人遭受不幸ㄌㄧˋLí˫ㄊㄤm̄‑thangㄏㄞ˫ㄌㄤˊhāi‑‑lângㄏㆰ˫ㄏㄞ˫hām‑hāi

  2. 西ㆣㄨㄚˋGuáˊㄑㄧㄨˋㄍㄧˋtshiú‑ki‑áㄏㄞ˫ㄎㄧ˪hāi‑‑khì‑‑ah

  3. ㄏㄞ˫ㄌㄚHāi‑‑ah‑‑lah!ㄐㄧㄒㄧㆩTsit‑siannㄌㆲˋlóngㄏㄞ˫ㄏㄞ˫ㄎㄧ˪ㄌㄚhāi‑hāi‑‑khì‑‑ah‑‑lah!