+11 = 14 

ㄍㄨㄚˋkuá

  1. 些、ㄌㄧˋLíㄎㄧ˪khìㄑㄧ˫ㄉㄧㆫˊtshī‑tiûnnㆠㆤˋbéㄍㄨㄚˋkuáㄏㄧˊhîㄉㆭˋㄌㄞˊtńg‑‑lâi市場ㄐㄧㆵ̇ㄍㄨㄚˋˋtsi̍t‑kuá‑á

  1. 婦女ㄍㄨㄚˋㄏㄨ˫kuá‑hū

一些