+8 = 11 

ㄐㄧㆲtsiong

  1. Iㄐㄧㆲtsiongㆣㄨㄚˋguáㄅㄤ˪pàngㆠㆤ˫ㄍㄧ˪ㄉㄧbē‑kì‑‑tit‑‑ah

  1. ㄐㄧㆲㄌㄞˊtsiong‑lâiㄐㄧㆲㄍㄧㄣ˫tsiong‑kīn

+8 = 11 

ㄐㄧㆲ˪tsiòng

  1. 高級軍官ㄉㄞ˫ㄐㄧㆲ˪tāi‑tsiòngㆠㄧㄥˋㄐㄧㆲ˪bíng‑tsiòng