+11 = 14 

ㄉㄨㄧ˪tuì

  1. 對待Iㄉㄨㄧ˪tuìㆣㄨㄚˋguáㄐㄧㄣtsinㄏㄜˋhó

  2. 檢查ㄉㄨㄧ˪tuìㄐㄧㄥ˪ㄍㄧㆩ˫tsìng‑kiānn證件ㄉㄨㄧ˪ㄒㄧㄠ˪tuì‑siàu

  3. 比例ㄑㄧTshitㄏㄨㄣhunㄐㄧㄨˋtsiúㄉㄨㄧ˪tuìㄙㆩsannㄏㄨㄣhunㄗㄨㄧˋtsuíㄒㄧㆲ˫siōngㄉㄨˋㄏㄜˋtú‑hó

  1. 準確ˋㄋㆤÁn‑neㄍㆰˋkám˫ㄉㄨㄧ˪tuì?對準嗎?

  1. ㄉㄨㄧ˪tuìㄊㆪthinnㄐㄧㄨ˪ㄗㄨㄚ˫tsiù‑tsuā

  2. 表示動作情意對象ㄎㄧ˪Khìㄉㄨㄧ˪tuìiㄍㆲˋkóngㆣㄨㄚˋGuáㄉㄨㄧ˪tuìㄋㄚˊㄍㄧㄨˊnâ‑kiûㆠㄜˊbôㄏㄧㄥ˪ㄘㄨ˪hìng‑tshù籃球興趣

  3. 方向)​。ㆣㄨㄚˋGuáㄉㄨㄧ˪tuìㄍㆤㄌㄤˊKe‑lângㄌㄞˊlâiIㄍㄧㆩˊkiânnㄉㄨㄧ˪tuìㄑㄧㄚㄊㄠˊtshia‑thâuㄎㄧ˪khì車站方向

  1. 計算人事單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄉㄨㄧ˪tuìㄐㄧㆬˋㄊㄠˊtsím‑thâu

+11 = 14 

ㄨㄧ˪uì

  1. Iㄐㄧㆲtsiong西ㄒㄧㄍㄨㆤsi‑kueㄨㄧ˪uìㄉㄧㆲtiong‑ngㄆㄨㄚ˪ㄗㄜ˪phuà‑tsòㄋㆭ˫nn̄gㄅㄧㄥˊpîng西瓜

  2. 方向ㆣㄨㄚˋGuáㄨㄧ˪uìㄉㄞˊㄌㆰˊTâi‑lâmㄐㄧㄚtsiaㄌㄞˊlâi