+0 = 3 

ㄒㄧㄠˋsiáu

  1. ㄒㄧㄠˋㄏㄢˊsiáu‑hân節氣過後寒冷所以名稱

  1. 自己子女ㄒㄧㄠˋsiáuㄌㄨˋlú自己女兒

+0 = 3 

ㄒㄧㄜˋsió

  1. ㄒㄧㄜˋsióㄧㄥˋíng

  2. ㄒㄧㄜˋㄎㄨㄚˋsió‑khuá

  3. 年紀比較ㄒㄧㄜˋㄐㄧˋsió‑tsik‑á