+9 = 12 

ㄐㄧㄨ˫tsiū

  1. ㄘㆤ˪It‑tshèㄌㆲˋlóngㄐㄧㄨ˫tsiūㄌㄧˋlíˊ˪ㄙㄨ˪ì‑sùˋㄋㆤán‑neㄏㄜˋㆠㄜˊhó‑‑bô?一切順從意思嗎?

  1. ㄐㄧㄨ˫Tsiūㆣㄨㄚˋguáㄌㄞˊlâiㄍㆲˋkóngㆣㄨㄚˋguáㄅㄧㄥ˫pīngㆠㄜˊbôㄗㄢ˪ㄒㄧㄥˊtsàn‑sîngiˊㄗㄜ˪tsòㄏㄨㄚhuat贊同作法

+9 = 12 

ㄉㄜ˫tō

  1. 即刻馬上表示狀況動作發生ㄍㄜKohㄍㄨㆤ˪kuèㄐㄧㆵ̇tsi̍tˊㄘㆥˊㄉㄧㄥtshenn‑âng‑tingㄉㄜ˫tō˫ㄉㄤ˪ē‑tàngㄎㄨㆩ˪ㄉㄧㄜㆷ̇khuànn‑tio̍h𪜶ㄧㄣinㄉㄠtau可以ㄐㄧㆵ̇˫ˋㄍㄨˋTsi̍t‑ē‑á‑kúㄉㄜ˫tōㄏㄜˋhó‑‑ah一下

  2. 表示進一步確認肯定Iㄉㄜ˫tōㄒㄧ˫sīㆣㄨㄚˋguáˊㄍㆤ˫ke‑āu就是ˋㄋㆤÁn‑neㄉㄜ˫tōㄏㄜˋhó

  3. 表示已經發生ㄅㄧㄠˋㄧㄢˋPiáu‑iánㄗㄚㄏㆭtsa‑hngㄉㄜ˫tōㄍㄧㄚㄙㆦkiat‑sok‑‑ah表演結束

  1. 承接選擇讓步關係ㄉㄨˋTúㆢㄧㆴ̇ji̍pㄇㆭˊmn̂gㄉㄜ˫tōㄏㄨㄚhuahㄧㄠiauㄌㄧˋLí˫ㄌㄞˊlâiiㄉㄜ˫tōㆠㄜˊbôㆠㆤbehㄘㄨㆠㄧㄣ˫tshut‑bīn‑‑ah出面