+4 = 7 

ㆠㄨㆤˋbué
béㆠㆤˋ

  1. 突出ㄍㄠˋkáuㆠㄨㆤˋbué

  2. 事物最後ㄉㄧㄠ˪ㄑㄧㄚㆠㄨㆤˋtiàu‑tshia‑bué最後最後車廂比喻勉強

  3. 物品ㄘㄞ˪ㆠㄨㆤˋtshài‑bué飯菜ㄅㆦ˪ㄊㄠˊㄅㆦ˪ㆠㄨㆤˋpòo‑thâu‑pòo‑bué

  4. 事物結局˫ㄊㄠˊthâuㆠㄜˊbôㆠㄨㆤˋbué

  1. 計算魚類動物單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㆠㄨㆤˋbuéㄏㄧˊhî