+4 = 7 

ㄍㄧㆦㆶ̇kio̍k

  1. 計算比賽單位ㄉㆤ˫tē‑itㄍㄧㆦㆶ̇kio̍k

  1. 行政機關商店名稱ㄍㄧㄥˋㄘㄚㄍㄧㆦㆶ̇kíng‑tshat‑kio̍kㄘㆤtshehㄍㄧㆦㆶ̇kio̍k

  2. 情勢狀況ㄒㄧˊㄍㄧㆦㆶ̇sî‑kio̍k

  1. ㄍㄧㆦㆶ̇ㄅㆦ˫kio̍k‑pōo

  1. 有意ㄌㄞˊㄎㄧ˪Lâi‑khìㄧㄚ˫ㄑㄧ˫ˋiā‑tshī‑áㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍hㄎㄚkhah˫ㄍㄧㆦㆶ̇ū‑kio̍k夜市比較有意