+0 = 3 

ㄍㄤkang

  1. 計算單位ㆣㄨㄚˋGuáㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄌㆤˋㄅㄞ˪lé‑pài˪àiㄒㄧㆲ˫ㄅㄢsiōng‑panㆣㆦ˫gōoㄍㄤkang禮拜

  1. 運用勞力技能工作ㄌㄜˊㄍㄤlô‑kangㄍㄤㄌㄤˊkang‑lângㆠㄚㆶ̇ㄍㄤba̍k‑kang

  2. 生產工事ㄍㄤㄉㄧㄥˊkang‑tîng

  3. 工夫工作需要時間精力Iㄎㄧkhikㄐㄧtsitㄌㄧㄚㆴ̇lia̍pㄧㄣ˪ˋìn‑áㄐㄧㄣtsinㄌㄧㄠˋㄍㄤliáu‑kang時間

  4. 時間ㆣㄨㄚˋGuáㆠㄜˊbôㄏㄧㄌㄜ˫hit‑lōㄧㄥˊㄍㄤîng‑kangㄍㄚkahㄌㄧˋlíㄎㄞㄍㄤˋkhai‑káng時間

+0 = 3 

ㄍㆲkong

  1. 中國傳統記錄方法」,就是調mi。ㄍㆲㄘㆤkong‑tshe