+7 = 9 

ㄗㄨㄚㆷ̇tsua̍h

  1. 事物ㄗㄠˋㄗㄨㄚㆷ̇tsáu‑tsua̍h

+7 = 9 

ㄘㄚtsha

  1. 差別ㄘㄚTshaㆠㄜˊbôㆣㄨㄚ˫ㄗㆤ˫guā‑tsē多少

  1. 錯誤失誤ㄎㄚㄅㆦ˫Kha‑pōoㄉㄚㆷ̇ㄘㄚta̍h‑tshaㄒㄧㆩˋㄌㄤˊsiánn‑lângㆠㄜˊbô?比喻都會失誤時候

  2. ㄆㄧㄣˋㄐㄧPhín‑tsitㄘㄚtshaㆠㆤ˫bēㆠㄜˊbôㄍㆤ˪kè品質好價

+7 = 9 

ㄘㆤtshe

  1. 使ㄘㆤTsheㄉㄧtiㄘㆤtsheㄍㄠˋkáuㄅㄨㆡㄨˊput‑jûㄍㄚㄍㄧ˫ka‑kīㄗㄠˋtsáu使不如自己比喻不如