+8 = 11 

ㄉㄞ˪tài

  1. ㄒㄧㄥSingㄅㄨputㄉㄞ˪tàiㄌㄞˊlâiㄙㄨˋsúㄅㄨputㄉㄞ˪tàiㄎㄧ˪khì名利

  2. ㄉㄞ˪ㄅㆥ˫tài‑pēnnㆠㄧㄣ˫bīnㄉㄞ˪tàiㄧㄨiu

  1. 地區ㄏㄢˊㄉㄞ˪hân‑tàiㄏㄧhitㄉㄞ˪tài

+8 = 11 

ㄉㄨㄚ˪tuà

  1. ㄉㄨㄚ˪tuà便ㄅㄧㄢ˫ㄉㆲpiān‑tong

  2. 引領ㄉㄨㄚ˪ㄌㆦ˫tuà‑lōoㄉㄨㄚ˪ㄋㄧㄚˋtuà‑niá

  1. ㄍㄧㄨ˪ㄉㄨㄚ˪kiù‑tuàㄗㄞˊㄉㄨㄚ˪tsâi‑tuàㄆㄨㆤˊㄉㄨㄚ˪phuê‑tuà