ㄍㄢㄒㄧㄚㆴ̇kan‑sia̍p

  1. 插手別人ㆣㄨㄚˋGuáㄐㄧㄣtsinㄊㄜˋㄧㄚ˪thó‑iàㄅㄚㆵ̇ㄌㄤˊpa̍t‑lângㄍㄢㄒㄧㄚㆴ̇kan‑sia̍pㆣㄨㄚˋguáˊㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsì討厭別人

插手