+4 = 7 

ㄌㄤ˫lāng

  1. ㄌㄤ˫Lāngㄅㆦ˪ㄉㆤ˫ㄏㄧ˪pòo‑tē‑hìˋang‑á布袋戲

  2. 調逗、哄。ㄏㄧ˪ㄌㄤ˫hì‑lāngㄌㄤ˫lāngㆣㄧㄣˋˋgín‑á

  3. ㄆㄚㆶ̇Pha̍kㄇㄧˊㄆㄨㆤ˫mî‑phuēˊㄒㄧˊㄗㄨㄣ˫sî‑tsūn˪àiㄒㄧㄥsingㄌㄤ˫ㄌㄤ˫ㄌㆤlāng‑lāng‑‑leh棉被時候抖。

  1. ㄅㆪ˪ㄍㄠˊㄌㄤ˫pìnn‑kâu‑lāng猴戲