+8 = 11 

ㄉㄧㆫtiunn

  1. 安排ㄉㄧㆫtiunnㄍㆤ˪ㄗㆭkè‑tsng

  2. 使ㄌㄧˋLíㄇㄞ˪màiㄍㄜkohㄉㄧㆫㄌㄚtiunn‑‑ah‑‑lah使

  1. 計算單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄉㄧㆫtiunnㄗㄨㄚˋtsuáㄙㆩsannㄉㄧㆫtiunnㄆㄨㆤphueㄋㆭ˫nn̄gㄉㄧㆫtiunnㄌㆤˊlê

  1. ㄉㄧㆫTiunnㄌㄧㆲˊLiông

+8 = 11 

ㄉㆭtng

  1. ㄏㆦ˫hōoㆣㄨㄚˋguáㄉㆭㄉㄧㄜㆷ̇tng‑‑tio̍hㄉㆭtngㄐㄧㄠˋˋtsiáu‑á機關

  1. 動物器具ㄐㄧㄠˋˋtsiáu‑áㄉㆭtngㄋㄧㄠˋㄑㄧˋniáu‑tshíㄉㆭtng

守候