ㄨㄢㄎㄧㄠuan‑khiau

  1. ㄏㄧHitㄉㄧㄠˊtiâuㄌㆦ˫lōoㄐㄧㆩˊtsiânnㄨㄢㄎㄧㄠuan‑khiauㄌㄧˋlíㄉㄧㄜㆷ̇tio̍hㄙㆤ˪ㆢㄧ˫sè‑jī!彎曲小心

  2. 形容個性Iㄗㄜ˪ㄌㄤˊtsò‑lângㄐㄧㆩˊtsiânnㄨㄢㄎㄧㄠuan‑khiau做人