+8 = 11 

ㄐㄧㄥˊtsîng

  1. Iㄐㄧㄥˊtsîngㄍㄨ˫ㄋㄧˊkū‑nîㄍㄠ˪ㄉㆩkàu‑tannㄌㆲˋlóngㆠㄜˊbôㄊㄠˊㄌㆦ˫thâu‑lōo工作

+8 = 11 

ㄐㄧㆲˊtsiông

  1. ㄏㆦㆶ̇ㄐㄧㆲˊho̍k‑tsiông

  2. 跟隨ㄐㄧㆲˊtsiôngiㄙㆦˋsóoㆣㄨㄢ˫guān

  1. ㄐㄧㆲˊtsiôngㄍㄧㆬkimˋ˫í‑āu