+0 = 4 

ㄒㄧㆬsim

  1. 人體器官ㄒㄧㆬㄗㆲ˫sim‑tsōng

  2. 思想意念˫ㄘㄨㄧ˪ㆠㄜˊㄒㄧㆬū‑tshuì‑bô‑sim無心

  3. 心性ㄆㆮˋㄒㄧㆬpháinn‑simㄏㄜˋㄒㄧㆬhó‑sim

  4. 意志力量ㄒㄧㄣ˪ㄒㄧㆬsìn‑simㄒㄧˋㄒㄧㆬsí‑sim

  5. 意願ㄌㄧˋLíㄋㄚ˫ㄒㄧ˫nā‑sī˫ㄒㄧㆬsimㆠㆤbehㄗㄜ˪tsòㄉㄜ˫tōㄉㄧㄥ˫it‑tīng˫ㄒㄧㄥˊㄍㆲsîng‑kong如果有心一定成功

  6. 物體中央內部ㄘㄞ˪ㄒㄧㆬtshài‑simㄐㄧㄜㆷ̇ㆠㄜ˫ˋtsio̍h‑bō‑áㄒㄧㆬsim石磨中央