+4 = 8 

ㄌㄧㆰ˫liām

  1. 因為提起ㄌㄧㄣˋLínㄌㄠ˫ㆠㄨˋlāu‑búㄉㄨˋtúㄉㆤtehㄌㄧㆰ˫ㄌㄧˋliām‑‑lí媽媽提起

  1. 看法ㄍㄨㄢㄌㄧㆰ˫kuan‑liāmㄍㄞ˪ㄌㄧㆰ˫kài‑liām

  2. ㄍㄧ˪ㄌㄧㆰ˫kì‑liāmㄙㄨㄌㄧㆰ˫su‑liāmㄉㄞ˪ㄌㄧㆰ˫tài‑liām體會

  1. ㄌㄧㆰ˫ㄍㄧㄥliām‑king