+5 = 8 

ㄒㄧㄥ˪sìng

  1. 天生自然本質ㄊㄧㄢㄒㄧㄥ˪thian‑sìng天生本性

  2. 事物特質功能ㄧㄜㆷ̇ㄒㄧㄥ˪io̍h‑sìng性質

  3. 生物事物類別ㄌㆰˊㄒㄧㄥ˪lâm‑sìngㄌㄧㆲˋㄒㄧㄥ˪lióng‑sìng

  4. 性情脾氣ㄍㄧㄒㄧㄥ˪kip‑sìng性情

  5. 範圍方式ㄉㆤ˫ㄏㆭㄒㄧㄥ˪tē‑hng‑sìng

  6. 親密行為相關ㄒㄧㄥ˪ㄅㆥ˫sìng‑pēnn引起傳染