+9 = 13 

ㄒㄧㆲˋsióng

  1. 思考ㄎㆲㄙㄨㆠㆲ˫ㄒㄧㆲˋkhong‑su‑bōng‑sióng

+9 = 13 

ㄒㄧㆫ˫siūnn

  1. 思念ㆣㄨㄚˋGuáㄎㄚkhahㄒㄧㆫ˫siūnnㄇㄚ˫māㄒㄧ˫sīㄌㄧˋlí只是個人

  2. 考慮ㄌㄧˋLíㄒㄧㆫ˫siūnnㄒㄧㆫsiunnㄗㆤ˫tsē‑‑ahiㄍㄧㄣㄅㄨㄣˋkin‑púnㆠㄜˊbôㄏㄧhitˊ˪ㄙㄨ˪ì‑sù根本意思

  3. ㄒㄧㄠ˪ㄒㄧㆫ˫siàu‑siūnn