ㄍㆰˋㄍㄚkám‑kak

  1. 客觀事物特性感覺刺激神經產生反應生理反應心理感受ㄐㄧTsitˊㄙㆦˋㄗㄞ˫sóo‑tsāiㄏㆦ˫hōoㄌㄤˊlângˊㄍㆰˋㄍㄚkám‑kakㄐㄧㄣtsinㄙㆲˋㄎㄨㄞ˪sóng‑khuài地方感覺

  1. ㆣㄨㄚˋGuáㄍㆰˋㄍㄚkám‑kakiㄐㄧㄣtsinㄍㆦ˪ㄌㄤˊㄨㄢ˪kòo‑lâng‑uàn討厭