+4 = 8 

ㄙㆦˋsóo

  1. 場地ㄍㆲㄍㄧㆲ˫kong‑kiōngㄉㄧㆫˊㄙㆦˋtiûnn‑sóo

  2. 機關單位ㄍㆲㄙㆦˋkong‑sóo處理地區公共事務場所

  1. 指示代名詞ㄙㆦˋsóoㄒㄧㆫ˫ˊsiūnn‑‑ê