ㄙㆦˋˋsóo‑í

  1. 用來連接前後相關因果關係因為(in-uī)​ㄧㄣㄨㄧ˫In‑uīㄌㄧˋlíㄒㄧㄍㄚㄘㄚsit‑kak‑tshatㄙㆦˋˋsóo‑íㄐㄧㄚtsiah˫˫ㄐㄧtsitㄎㄨㄢˋkhuánㄏㄧㄜ˫ㄍㄜˋhiō‑kó因為疏忽所以才會後果