+0 = 3 

ㄗㄞˊtsâi

  1. 能力本事ㄗㄞˊ調ㄉㄧㄠ˫tsâi‑tiāu本事能力ㆠㄜˊㄗㄞˊbô‑tsâi本事

  2. ㄐㄧㆲ˪ㄗㄞˊtsiòng‑tsâiㄒㄧㄨ˪siùㄗㄞˊtsâiㄌㆦˊㄗㄞˊlôo‑tsâi

+0 = 3 

ㄐㄧㄚtsiah

  1. ㄐㄧㄇㄚˋTsit‑máㆣㄨㄚˋguáㄐㄧㄚtsiahㄗㄞㄧㆩˋtsai‑iánniㄒㄧ˫sīㄆㄧㄢ˪ㆣㄨㄚˋˊphiàn‑‑guá‑‑ê

  2. 只有Iㄐㄧㄚtsiahㄗㄚㆴ̇ㄑㄧtsa̍p‑tshitㄏㄨㆤ˪huèㄋㄧㄚ˫ㄋㄧㄚ˫niā‑niāㆠㆤ˫使ㄙㄞˋbē‑sáiㄌㄧㆬlimㄐㄧㄨˋtsiú

  3. 強調語氣ㆣㄨㄚˋGuáㄐㄧㄚtsiahㆠㄜˊbôㆠㆤbehㄒㄧㆲㄒㄧㄣ˪siong‑sìnㄌㄧˋlíㄍㆲˋkóngˊㄨㆤ˫uē!相信

  4. 表示接續動作˫Āuㄅㄞˋpáiㆣㄨㄚˋguáㄐㄧㄚtsiahㄍㄚ˫kāㄌㄧˋlíㄍㆲˋkóng以後告訴ㄉㄧㄢ˫ㄧㆩˋTiān‑iánnㄎㄨㆩ˪ㄙㄨㄚkhuànn‑suahㄐㄧㄚtsiahㄌㄞˊㄎㄧ˪lâi‑khìㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍hㄅㆭ˫pn̄g電影

+0 = 3 

ㄘㄞˊtshâi

  1. 計算物體體積單位木材計算××ㄐㄧTsitㄎㄨㄢˋkhuánㆠㆦㆶ̇ㄗㄞˊbo̍k‑tsâiㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄘㄞˊtshâiㆣㄨㄚ˫ㄗㆤ˫guā‑tsē?木材多少

  2. 計算物體面積單位可見玻璃計算公分)​