+4 = 7 

ㄅㄧㄢpian

  1. 西ㄅㄧㄢPianㄏㆦ˫hōoㄉㄧㄠˊtiâu˫ㄊㄤm̄‑thangㄅㄤ˪pàng

  2. 方向使固定西ㄍㄚ˫Kāㄏㄧhitㄍㄧkiㄊㄧㄍㄧˋthih‑ki‑áㄅㄧㄢpianㄏㆦ˫hōoㄨㄢuanㄐㄧㆵ̇Tsi̍tˊㄊㄧ˪ㄊㄠˊthì‑thâuㄐㄧㆵ̇tsi̍tˊㄅㄧㄢㄏㆪ˫pian‑hīnn剃頭幫忙朵。比喻浪費人力

  3. 挽回情勢ㄉㄞ˫ㄐㄧ˪Tāi‑tsìㄅㄧㄢpianㆠㆤ˫bēㄉㆭˋㄌㄞˊtńg‑‑lâi‑‑ah挽回