+4 = 7 

ㄐㄧㄚtsiat

  1. 價值ㄐㄧㄚㄍㆤ˪tsiat‑kèㄐㄧㄚㄎㄠ˪tsiat‑khàu

  2. 合算ㄐㄧㄚㄙㆭ˪tsiat‑sǹg

  1. 彎曲ㄎㄧㆦㄐㄧㄚkhiok‑tsiat

+4 = 7 

ㄐㄧㆷ̇tsi̍h

  1. ㄑㄧㄨˋㄍㄨTshiú‑kutㄐㄧㆷ̇ㄎㄧ˪tsi̍h‑‑khì‑‑ah手骨